اعلام نظرات در خصوص ویرایش مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

با توجه به اعلام شورای محترم مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مبنی بر اظهار نظر سازمان ها در مورد ویرایش جدید مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که در وزارت محترم راه و شهرسازی در دست تهیه و تدوین می باشد ، لذا از اعضای محترم تقاضا دارد نظرات خود در خصوص ویرایش مبحث مذکور را به این سازمان اعلام فرمایند.