معرفی اعضا جهت ورود و خروج به دفاتر مهندسی طراحی و شرکت های حقوقی

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و شرکتهای حقوقی می رساند جهت ورود و خروج به دفاتر و شرکتها از تاریخ 93/12/02الی93/12/20 به واحد پذیرش و عضویت سازمان مراجعه فرمایید.