کارکرد مهندسین ناظر گاز از ابتدای سال 93 تا پایان دی ماه

جهت اطلاع کلیه اعضا سازمان و پیرو مصوبه مجمع عمومی، دفتر کنترل و نظارت گاز کارکرد کلیه مهندسین عضو رابه شرح پیوست ارائه می نماید.

کارکرد مهندسین ناظر گاز