برگزاری سیزدهمین همایش گروه های شهرسازی سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور به میزبانی استان بوشهر

مهندس هومان اسدی ، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر از برگزاری سیزدهمین همایش گروه های شهرسازی سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور به میزبانی استان بوشهر خبر داد.
وی گفت: این موضوع در جلسات هیئت مدیره مطرح شد و با نظر مساعد اعضاء محترم هیئت مدیره سازمان مقرر گردید سیزدهمین همایش گروه های شهرسازی سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور در تاریخ دوم و سوم بهمن ماه در استان بوشهر برگزار گردد. وی در ادامه مهندس احمد زارعی، رئیس گروه تخصصی شهرسازی سازمان را دبیر این همایش معرفی نمودند.
ریاست محترم سازمان، محورهای این همایش را موضوعاتی از قبیل نظارت شهرسازی، الزامات مقررات ملی ساختمان در زمینه شهرسازی و ضرورت تحقق طرح های توسعه شهری عنوان کرد.
شایان ذکر است که این همایش با حضور تعدادی از مسئولین استانی و اعضای گروه های تخصصی شهرسازی کلیه استان ها در مجتمع فرهنگی هنری نهم دی برگزار خواهد شد.

پوستر همایش