ارائه خدمات فنی مهندسی بیشتر

با توجه به فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در رشته های مختلف در سال جاری نیز برنامه های زیر در دست انجام است:

1- ارائه نقشه تفکیک آپارتمانها توسط مهندسین نقشه بردار

2- الزامی شدن آزمایشات بتن و استفاده از بتن آماده

3- الزام مالکین به اجرای تاسیسات مکانیکی توسط مجریان ذیصلاح در برنامه شورای فنی

4- الزام مالکین به اجرای تاسیسات برقی توسط مجریان ذیصلاح در برنامه شورای فنی