لغو جلسه پرسش و پاسخ

قابل توجه کلیه مهندسین عضو سازمان:

بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به، به حدنصاب نرسیدن تعداد ثبت نام کنندگان در جلسه ی پرسش و پاسخ مهندسین مورخه 19/03/93 ، این جلسه لغو می گردد.