تکمیل فرم اعلام تمایل به نظارت مهندسی در سال 1393

قابل توجه کلیه مهندسین ناظر

بدینوسیله از مهندسین دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی دعوت می گردد در صورت تمایل به امر نظارت مهندسی فرم ذیل را تکمیل و آن را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 24/02/93 به واحد دبیرخانه سازمان تحویل نمایید.

فرم اعلام تمایل به نظارت مهندسی