ارسال پرسش ها و نظرات و دریافت پاسخ

احتراماً به اطلاع کلیه مهندسین می رساند جهت ارتباط هر چه بیشتر سازمان با کلیه اعضاء ،می توانید پرسش ها و نظرات خود را به ایمیل سازمان به آدرس booshehr_nezam@yahoo.com و یا از طریق پیامک به شماره 1000771000 ارسال و پاسخ خود را دریافت نمایید.