توجه مهندسین طراح برق در هنگام تهیه نقشه تاسیسات برقی

قابل توجه کلیه مهندسین رشته تأسیسات برقی

نظر به اینکه شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در خصوص واگذاری انشعابهای واحدهای مسکونی و تجاری( اعم از 25 آمپر و 32 آمپر یا 50 آمپر تکفاز یا 25آمپر و 32 آمپر سه فاز) صرفاً انشعابات خاصی را لحاظ می نماید، لذا لازم است مهندسین طراح در هنگام تهیه نقشه تأسیسات برقی علاوه بر آمپراژ و مقدار فاز انشعاب پیش بینی شده در نقشه توضیحات لازم را نیز مبنی بر الزامات فنی مقدار فاز و سطح مقطع و نوع کابل و… انشعابهای جایگزین را نیز در توضیحات نقشه لحاظ نماید تا در صورت تغییر انشعابهای پیش فرض، نقشه تأسیسات برقی دچار ابهام نشود.