نام نویسی طرح بیمه تکمیل درمان گروهی ( بیمه تکمیلی)

بدینوسیله به اطلاع مهندسین گرامی می رساند جهت نام نویسی طرح بیمه تکمیل درمان گروهی (بیمه تکمیلی) از تاریخ 03/10/92 لغایت 11/10/92 به نماینده شرکت بیمه کارآفرین مستقر در ساختمان شماره 3 سازمان واقع در خیابان توحید مراجعه نمایند.

تصویر قرارداد منعقده