دعوت به همکاری جهت عضویت در کمیسیون کنترل نقشه مکانیک

قابل توجه مهندسین اصلی رشته تاسیسات مکانیکی

بدینوسیله از مهندسین اصلی علاقمند به عضویت در کمیسیون های کنترل نقشه مکانیک در استان دعوت به عمل می آید درخواست خود را تا تاریخ 9/11/1392به سازمان نظام مهندسی ساختمان تحویل نمایند.