لزوم رعایت بندهای 4و6 از ماده 8 قرارداد نظارت

به:کلیه ناظرین و شرکت های حقوقی

احتراماً ، بدینوسیله به اطلاع می رساند در صورت هر گونه تخلف در اجرا و عدم تامین ایمنی و حفاظت کار در کارگاه توسط کافرما ، ضروریست مطابق بندهای 4 و6 از ماده 8 قرارداد نظارتی اقدامات لازم صورت پذیرد.

تصویر نامه