شرایط اخذ صلاحیت اجرا

قابل توجه مهندسان رشته های عمران و معماری متقاضی اخذ صلاحیت اجرا

در رابطه با آزمون ورود به حرفه اخذ صلاحیت اجرا بدین وسیله موارد ذیل را به آگاهی می رساند:

1- شرکت در آزمون اجرا برای آن دسته از مهندسینی موضوعیت دارد که فاقد پروانه اشتغال بکار بوده و همزمان متقاضی شرکت در آزمون طراحی و محاسبه و یا نظارت نیز می باشند.

2- برای مهندسین عمران و معماری که پروانه اشتغال بکار نظارت یا طراحی و محاسبه خود را قبلاً دریافت نموده اند اخذ صلاحیت اجرا تا تاریخ 22/09/1392 نیاز به شرکت در آزمون نداشته و اینگونه مهندسین در صورت تمایل به اخذ صلاحیت اجرا می توانند با مراجعه به واحد پذیرش سازمان نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام تا تاریخ مذکور، این مهندسین نیز می بایست در صورتیکه بعداً بخواهند مجری شوند در آزمون اجرا شرکت نموده و قبولی آزمون مذکور را داشته باشند.

3- ارتقاء پایه پروانه صلاحیت اجرا مطابق با شیوه نامه شماره 90/420/104386 مورخ 09/12/90 بعد از گذراندن دوره های مصوب و توقف در پایه صورت خواهد گرفت.

4- اخذ صلاحیت اجرا به شرح فوق به معنی مجری و سازنده بودن نیست بلکه تشخیص صلاحیت سازندگان پس از آن نیز کماکان برابر بخشنامه های ذیربط دارا بودن شرایط لازم انجام می شود.

5- مدارک مورد نیاز

الف: اصل و کپی پروانه اشتغال بکار طراحی، محاسبه و یا نظارت دارای اعتبار

ب: یک قطعه عکس 4*6 رنگی زمینه سفید

ج: واریز مبلغ 000/60 ریال به حساب 90063 خزانه داری کل بانک مرکزی بنام درآمد صدور پروانه اشتغال بکار (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران)

د: کاربرگ گواهی اشتغال بکار و تجربه عملی (حداقل به مدت یک سال) که در یکی از دفترخانه های ثبت اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد.

ر: پرداخت حق عضویت سالیانه سازمان به مبلغ 000/750 ریال واریز به حساب 1765800205808 بانک سپه بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

ز: گواهي عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر (معرفي نامه)

 

گواهی اشتغال بکار و تجربه عملی