لغو جلسه پرسش و پاسخ مهندسین با هیئت مدیره مورخ 29/7/92

به:کلیه مهندسین

با سلام

با توجه به حد نصاب نرسیدن مهندسین متقاضی جهت حضور در جلسه پرسش و پاسخ با هیئت مدیره مورخ 29/7/92،
این جلسه لغو و تاریخ برگزاری آن متعاقباً اعلام می گردد.