تعرفه های خدمات مهندسی شهرستان ها در سال 1392 عطف به نامه شماره 07459/ش م شورای مرکزی

به : کلیه مسئولین دفاترنمایندگی سازمان در شهرستانها

با سلام

احتراماً ،عطف به نامه شماره 07459/ش م مورخه 1/2/92 شورای محترم مرکزی و مصوبه هئیت مدیره محترم سازمان بدینوسیله اعلام می دارد کلیه دستور نقشه هایی که از تاریخ 1/5/92 توسط شهرداری های محترم و دیگر مراجع صدور پروانه صادر می گردد مشمول تعرفه طراحی /نظارت سال 1392 که به پیوست می باشد خواهد بود.

 

تعرفه خدمات مهندسی شهرستان ها در سال 1392عطف به نامه شماره 07459/ش م شورای مرکزی