اطلاعيه های مهم در خصوص آخرين ويرايش های مباحث مقررات ملّي ساختمان

اطلاعيه 1:

به اطلاع مي‌رساند كه ويرايش سوم مبحث 7 مقررات ملّي ساختمان، با عنوان «پي و پي سازي»، چاپ و منتشر گرديده و جهت بهره‌برداري مهندسان و كاردان‌هاي فني ساختمان و معماران تجربي در دسترس همگان قرار گرفته است و در آزمون‌هاي آتي مقررات ملّي ساختمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ضمناً از تاريخ انتشار، اجرا و رعايت آن در كليه ساخت و سازها الزامي است.

اطلاعيه 2:

به اطلاع مي‌رساند، راهنماي مبحث 21 مقررات ملّي ساختمان با عنوان « پدافند غيرعامل» چاپ و منتشر گرديده و جهت بهره‌برداري مهندسان و كاردان‌هاي فني ساختمان و معماران تجربي در دسترس همگان قرار گرفته و در آزمون‌هاي آتي مقررات ملّي ساختمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اطلاعيه 3:

به اطلاع مي‌رساند كه ويرايش چهارم مبحث 12 مقررات ملّي ساختمان با عنوان « ايمني و حفاظت كار در حين اجرا» چاپ و منتشر گرديده و جهت بهره‌برداري مهندسان و كاردان‌هاي فني ساختمان و معماران تجربي در دسترس همگان قرار گرفته است و در آزمون‌هاي آتي مقررات ملّي ساختمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ضمناً از ابتداي مرداد ماه سالجاري اجرا و رعايت آن در كليه ساخت و سازها الزامي است.

دفتر امور مقررات ملّي ساختمان