تکمیل آدرس مهندسین

قابل توجه کلیه مهندسین عضو سازمان:

ضروریست مهندسین گرامی جهت تکمیل نمودن آدرس های پستی خود تا تاریخ 10 خرداد به واحد پذیرش و عضویت سازمان مراجعه نمایند.