تکمیل فرم اعلام تمایل به نظارت مهندسی سال 92

قابل توجه کلیه مهندسین ناظر

بدینوسیله از مهندسین دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی دعوت می گردد در صورت تمایل به امر نظارت مهندسی فرم ذیل را تکمیل و آن را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 25/02/92 به واحد دبیرخانه سازمان تحویل نمایید.

 

فرم مربوطه