برگزاری کارگاه آموزشی معماری

به مناسبت بزرگداشت روز معمار “کارگاه آموزشی معماری” با موضوع ملاحظات طراحی مسکونی در روز
پنجشنبه مورخ 5/2/92 در سالن کنفرانس مرکز فنی و حرفه ای گناوه برگزار می گردد.