بررسی استاندارد لوله و اتصالات آب و فاضلاب

قابل توجه کلیه مهندسین مکانیک

با توجه به بازدید های انجام شده از ساختمانهای در حال احداث در سطح شهر و مشاهده موارد متعدد در خصوص عدم استفاده مالکین از لوله های دارای استاندارد و اجرای لوله های قائم فاضلاب با دو خم ضروریست مهندسان ناظر موارد ذیل را در نظارتهای خود کنترل نمایند .

– بررسی استاندارد لوله و اتصالات آب و فاضلاب

– پرهیز از اجرای دوخم در لوله قائم فاضلاب