به : کلیه مهندسین ناظر تأسیسات برقی

با سلام

احتراماً نظر به لزوم بکارگیری نیروهای متخصص در اجرای تأسیسات برقی ضروری است ارائه طریق لازم به مالکین جهت استفاده از مجریان دارای گواهی مهارت برق از سازمان آموزش فنی و حرفه ای صورت پذیرد.