توزیع بلیط کنسرت موسیقی

به اطلاع کلیه مهندسین کددار محترم میرساند جهت دریافت بلیط کنسرت موسیقی محلی که توسط موسسه خیریه بانوی مهر لیان اجرا می گردد می توانند از تاریخ
8/12/91 لغایت 9/12/91 به ساختمان شماره 3 سازمان نظام مهندسی ساختمان مراجعه نمایند.

زمان برگزاری روز پنجشنبه 10/12/91 و جمعه 11/12/91 در سالن سینما شهید آوینی بهمنی می باشد.