بکارگیری بلوک های دارای نشان استاندارد

به کلیه ناظرین سازه- معماری

احتراماً،با توجه به مباحث مطرح شده در کمیته نظارت عالیه سازمان در خصوص مشاهده بلوکهای پلی استایرن غیر استاندارد در بازار لذا ضروری است ضمن توجیه مالکین نسبت به مورد فوق،کنترل های لازم در خصوص بکارگیری بلوکهای دارای نشان استاندارد در ساختمانها صورت پذیرد.

تصویر نامه