فرم جدید گزارش ناظرین تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی

به اطلاع کلیه ناظرین محترم مکانیک و برق می رساند از ابتدای بهمن ماه می بایست فرم گزارش تأسیسات مکانیکی و برقی مطابق فرم پیوست به شهرداری ارائه گردد.

فرم گزارش تأسیسات مکانیکی

فرم گزارش تأسیسات برقی