تمدید اعتبار فرم های قدیمی گزارشات شهرداری (برق و مکانیک )

احتراما ، پیرو ابلاغیه شماره 14362/91/ن م مورخه
10/10/91 و نظر به اعلام شهرداری بندر بوشهر
مبنی بر عدم امکان اصلاح فرم های گزارش ناظرین تا اطلاع ثانوی لذا فرم های قدیمی معتبر بوده و جهت
ارائه گزارشهای مربوطه به مرجع صدور پروانه از فرم های مذکور استفاده نمائید مراتب جهت اقدام لازم به
حضورتان اعلام می دارد .

 

تصویر نامه