عدم استفاده از سیستم ارت شرکت توزیع برق در ساختمان ها

قابل توجه کلیه مهندسین ناظر برق

به اطلاع کلیه مهندسین ناظر میرساند بمنظور جلوگیری از خسارات مالی و جانی مالکین،استفاده از سیستم ارت شرکت توزیع برق جهت استفاده در پروژه ممنوع میباشد و ناظرین تاسیسات برقی می بایست به این مهم توجه کافی داشته و از چاه ارت جداگانه جهت پروژه تحت نظارت خود استفاده نمایند.