با توجه به اعلام اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر مبنی بر ارتقاء کیفیت واحدهای مسکن مهر لذا ضروری است نسبت به پاشیدن دوغاب سیمان روی دیوارهای داخلی قبل از اندود گچ اقدام نمائید.

 

تصویر نامه اداره کل راه و شهرسازی استان