دعوت به جلسه توجیهی مشترک اعضاء کمیته ژئوتکنیک سازمان و شهرداری

به:کلیه دفاتر فنی و مهندسی

با سلام

احتراماً، نـــظر به الـــزام انجام مطالعات ژئوتکنیک برای ساختمانهای شهری و لزوم هماهنگی در این زمینه،ضروریست مسئولین دفتر مهندسی به همراه یک نفر مهندس محاسب (سازه) دفتر در جلسه توجیهی مشترک اعضاءکمیته ژئوتکنیک سازمان و شهرداری روز چهارشنبه مورخ 28/04/91رأس ساعت 18:00در محل سالن برگزاری آزمون مدرسه 22بهمن واقع در ضلع غربی سازمان حضور بهم رسانید.تصویر نامه