عدم پرداخت حق عضویت معوقه سال های گذشته

به : کلیه مهندسین فاقد کد

با سلام

احتراماً نظر به درخواست تعدادی از مهندسین بدون کد جهت عدم پرداخت حق عضویت معوقه سال های گذشته و اخذ مجوز در این زمینه ، به اطلاع می رساند جهت تمدید عضویت این دسته از عزیزان و استفاده از امکانات متعلقه به ایشان کافیست حق عضویت سال 91 خود را در فروردین ماه پرداخت نموده و فیش آن را به قسمت پذیرش سازمان تحویل نمایند.

تصویر نامه