معرفی یک نماینده از استان جهت شرکت بازرسی فنی خدمات مهندسی نظام مهندسی آرمان در استان بوشهر

پیرو اطلاعیه های قبلی مبنی بر لزوم معرفی یک نماینده از استان جهت شرکت بازرسی فنی خدمات مهندسی نظام مهندسی آرمان در استان بوشهر بدینوسیله مجدداً اعلام می گردد داوطلبین درخواست خود را به همراه مدارک مورد نیاز جهت بررسی و اعلام توسط هیئت مدیره محترم به سازمان (آقای مهندس داوود دهقانی) تحویل نمایند. حداکثر مهلت ارائه مدارک ، پایان تیرماه 1390 می باشد.

توجه:مهلت ارائه مدارک تا پایان وقت
اداری 10/05/90 تمدید گردید.

 

تصویر نامه و شرح وظایف نماینده شرکت