عدم تعلل در امضای قرارداد پس از اعلام مالک

احتراماً طبق گزارشات رسیده و شکایات مطروحه تعدادی از عزیزان پس از اعلام مالک جهت امضاء قرارداد در این زمینه تعلل نموده و باعث نارضایتی گردیده اند لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ نمائید پس از تماس حداکثر ظرف 24 ساعت جهت انجام امور به سازمان مراجعه نموده و در صورت عدم امکان همان موقع به مالک اعلام نموده تا جهت عقد قرارداد با ناظر دیگری وارد مذاکره شود. بدیهی است در نظر است با توجه به ایجاد بدبینی در مخاطبین سازمان و دستگاه مدیریتی استان برخورد لازم در این زمینه صورت گرفته و این عزیزان از اولویت های مطرح خارج گردند.

تصویر نامه