سهمیه مهندسین معرفی شده به دفاترنمایندگی

احتراماً بدینوسیله به اطلاع می رساند سهمیه مهندسینی که جهت همکاری به دفاتر نمایندگی معرفی می شوند 40% سهمیه آنها در شهر بوشهر بصورت مازاد می باشد. بطور مثال اگر مهندسی در شهر بوشهر 1000 متر سهمیه نظارت و طراحی داشته باشد مقدار 400 متر مازاد بر سهمیه بوشهر خود را در شهرستان معرفی شده می تواند فعالیت داشته باشد یعنی 1000 متر در شهر بوشهر و عالیشهر و 400 مترمربع در شهرستان سهمیه نامبرده می باشد (در مجموع 1400 متر) ، یادآوری می شود در صورتیکه مهندسی مازاد بر 40% در شهرستان فعالیت داشته باشد به همان میزان از سهمیه بوشهر وی کسر خواهد شد و در صورت معرفی در هر فصل سهمیه جهت فصول باقیمانده سال به نسبت میزان اعلامی خواهد بود. ضمناً لیست کارکرد کلیه مهندسین عضو دفاتر را به صورت ماهیانه تا پانزدهم ماه بعد به سازمان ارسال نمائید .

تصویر نامه