تحویل یک نسخه گزارش رفع توقف به واحد کمیته نظارت سازمان

احتراماً با توجه به مصوبه هیئت رئیسه محترم سازمان ،
کلیه مهندسین ناظر در صورتیکه بنا به گزارش آنها عملیات ساختمانی متوقف گردد ، جهت
گزارش رفع توقف توسط آنها،می بایست یک نسخه از گزارش خود را به واحد کمیته نظارت
سازمان ارسال نمایند.


تصویر نامه