دعوت به همکاری در کمیته
کنترل نقشه

از کلیه مهندسین پایه 2 و بالاتر مکانیک رشته
اصلی
که تمایل به همکاری در گروه کنترل نقشه دارند دعوت به عمل می آید
حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه
درخواست کتبی خود را به سازمان ارائه نمایند.