دعوت مهندسین شاغل جهت ارائه خدمات فنی و مهندسی در دفاتر نمایندگی کنگان،گناوه و خورموج

نظر به افزایش میزان ساخت و ساز در شهر کنگان،گناوه و خورموج و نیاز به افزایش حضور مهندسین شاغل در دفاتر نمایندگی کنگان،گناوه و خورموج بدینوسیله از مهندسینی که امکان ارائه خدمات فنی مهندسی در آن شهرها را دارند دعوت می شود جهت ثبت نام به مسئول کمیته شهرستانها یا مسئول خدمات فنی مهندسی مراجعه نمایند.

تصویر نامه