در اختیار قرار دادن قراردادهای بیمه مسئولیت مربوط به هر عضو و هر پروژه بصورت مستقل

به : شرکت سهامی بیمه ایران(نمایندگی خانم علیپور)

با سلام

احتراماً نظر به درخواست اعضاء سازمان مبنی بر در اختیار قرار دادن قراردادهای بیمه مسئولیت مربوط به هر عضو و هر پروژه بصورت مستقل ، ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد قراردادهای فوق در صورت مراجعه مهندسین ذینفع توسط کارمند آن نمایندگی در اختیار ایشان قرار گیرد.

 

 

 

تصویر نامه