برگزاری یک دوره مسابقه شنا به مناسبت روز مهندس

نظر به برگزاری یک دوره مسابقه شنا به مناسبت روز مهندس در تاریخ 13/12/89 رأس ساعت 11:30 صبح در محل استخر دلفین نیروی دریایی ارتش از علاقه مندان به شرکت در مسابقه مذکور جهت ثبت نام دعوت به عمل می آید، لذا خواهشمند است تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 7/12/89 به آقای گتویی زاده، مسئول امور رفاهی سازمان مراجعه نمائید.