جایگزینی دوره مصالح و فن
آوری های نوین در صنعت ساختمان به جای دوره جزئیات و عناصر معماری