ضرورت انجام موارد بیان شده در ساختمان های مسکن مهر

به اطلاع می رساند با توجه به اهمیت احداث ساختمانهای مسکن مهر و حساسیت دولت محترم در اجرای این ساختمانها بر اساس ضوابط و اصول فنی و کنترل و نظارت دقیق و مستمربر اجرای این ساختمانها توسط مهندسین ناظر ضروری است نسبت به انجام موارد زیر اقدام و گزارش کارهای انجام شده در پایان هر ماه به سازمان اعلام نمایید . بدیهی است مسئولیت عدم اجرای موارد فوق بر عهده مهندس ناظر هر پروژه می باشد .

1-کنترل کیفیت مصالح مصرفی در کارگاه

2-کنترل ونگهداری پلاک آرماتورهای مصرفی در کارگاه

3-کنترل و تأیید نتایج آزمایشگاهی مصالح مصرفی در کارگاه و توشیح آن

4-کنترل و اجرای ایمنی درکارگاه مطابق بند12 مقررات ملی ساختمان و اعلام موارد به کارفرما

5- تهیه گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه و ارسال به موقع آن به مرجع صدور پروانه ساختمانی و سازمان نظام مهندسی ساختمان