احتراماً ، نظر به لزوم تمدید به موقع اعتبار مجوز دفاتر طراحی و
عدم استفاده از مهر دفتر در صورت عدم اعتبار لازم ، بدینوسیله به اطلاع
می رساند در صورت عدم رعایت مورد فوق ، استفاده از مهر دفتر تخلف محسوب گردیده و مطابق مقررات با آن برخورد خواهد گردید.