احتراما
ً پیرو نامه شماره 7856 / ن م مورخ 7/11/88 ، با توجه به فراگیر شدن اجرای لوله کشی
گاز در ساختمانها دفاتر فنی مهندسی ملزم
می باشند در طراحی نقشه های معماری ابعاد مورد نیاز داکت جهت عبور تاسیسات (خصوصاً
دودکشها) با هماهنگی مهندسین طراح تاسیسات تامین نمایند تا از احتمال صدمه زدن به
سازه در حین اجرا جلوگیری بعمل آید در غیراینصورت سازمان تعهدی در قبال بررسی نقشه
ارائه شده نخواهد داشت.