به اطلاع كليه اعضاءدفترنمايندگي برازجان و مراجعه كنندگان محترم مي رساند روز پنج شنبه مورخه 1/7/89 بدليل تعميرات ساختمان، دفتر نمايندگي تعطيل مي باشد.