احتراماً، طبق نامه شماره 22066-ش/م شوراي مركزي، يادآور مي شود سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اعلام نموده است با توجه به ماده 8 تصويب نامه شماره 79880/ت 30891هـ مورخ 23/12/1386 هيأت محترم وزيران، مصرف مصالح و فرآورده هاي ساختماني مشمول مقررات اجراي اجباري استانداردها نظير لوله ها و اتصالات PVC توسط ناظران ساختمان موردنظارت قرار گرفته و از مصرف مصالح و فرآورده هاي غيراستاندارد جلوگيري به عمل آيد.

تصوير نامه