احتراماً نظر به اینکه کلیه مسئولیت ناشی از ممهور نمودن طراحی ها و محاسبات بعهده مهندسین طراح می باشد لذا طبق گزارشات رسیده بعضی از عزیزان در هنگام بروز مشکلات عنوان می نمایند ما فقط مهر نموده ایم که این باعث رفع مسئولیت نمی باشد لذا در هنگام تأیید موارد مختلف بایستی از صحت آن آگاه بوده و جهت رفع نقص احتمالی نیز تأیید کننده و دفتر مربوطه دارای مسئولیت می باشند. ضمناً سازمان هیچگونه مسئولیتی در مورد نقشه های خروجی از کمیته های مربوط نداشته و فقط کلیات را بررسی می نماید.