احتراماً به اطلاع می رساند جهت طراحی اضافه اشکوب در ساختمان های با مصالح بنایی که دستور تهیه نقشه آن از طرف شهرداری صادر گردیده جهت کنترل وضع موجود ساختمان و دیوار نسبی آن، دفتر فنی مهندسی موظف است از ساختمان بازدید و پس از کنترل سازه ساختمان با نقشه قدیمی آن و محاسبه دیوار نسبی در صورت رعایت ضوابط ذکر شده در آئین نامه زلزله ایران(2800) نسبت به طراحی نقشه افزایش بنا اقدام نماید.بدیهی است عدم رعایت موارد فوق توسط دفاتر مطابق مقررات با آن ها برخورد خواهد شد.