احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 15548/420/400 مورخ 30/03/1389 معاونت محترم امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی ، به اطلاع می رساند در اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و حسب وظایف سازمانی ، صرفاً سئوالات، ابهامات و مکاتبات مربوط به تدوین و ترویج و کنترل مقررات ملی ساختمان با دفتر امور مقررات ملی ساختمان انجام شود.

تصویرنامه