بدینوسیله به اطلاع می رساند ارائه گزارش های افزایش زیربنای ساختمان ها بهمراه برگه ریزمتره جهت تنظیم قرارداد متمم باید توسط مهندسین ناظر معماری صورت پذیرد. مورد مذکور جهت ساختمان های یک و دو طبقه و همچنین ساختمان های سه طبقه با زیربنای کمتر از 1000 متر مربع توسط مهندسین ناظر عمران (که نظارت سازه و معماری را به عهده دارند) و جهت ساختمان های سه طبقه با زیربنای 1000 متر مربع و بیشتر و همچنین بیش از سه طبقه توسط مهندسین ناظر معمار انجام می گردد. همچنین درصد پیشرفت فیزیکی اجرای ساختمان جهت تمدید قرارداد نظارت ، باید بر اساس جداول چهارگانه تعیین درصد پیشرفت کار که در سایت سازمان درج گردیده ، بصورت جداگانه توسط مهندسین ناظر چهار رشته محاسبه گردد .