جهت تکمیل و تحویل اظهارنامه مالیاتی سال 1388 می بایست به پایگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی به نشانی www.intamedia.ir مراجعه نمائید و از این طریق اظهارنامه خود را تکمیل و بصورت چاپ شده به حوزه مالیاتی مربوطه خود تسلیم نمائید.همچنین در صورت عدم دسترسی به اینترنت می توانید به اداره دارایی مراجعه حضوری به عمل رسانده و دفترچه مربوطه را دریافت و پس از تکمیل تحویل اداره دارایی مربوطه نمائید. مهلت تحویل اظهارنامه به اداره دارایی از اول تیرماه لغایت 31 تیرماه می باشد.ضمناً سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر هیچ گونه مسئولیتی در قبال اظهارنامه های مهندسین نداشته و این اطلاعیه صرفاً جهت اطلاع رسانی به اعضاء محترم می باشد.