بدینوسیله به اطلاع می رساند علاوه بر کارکرد شهر بوشهر در صورتی که کارکردی هم در شهرهای عالیشهر و چغادک نیز دارید میزان آن را به واحد امور مالیاتی استان بوشهر اعلام نمائید.