بدین وسیله به اطلاع می رساند مطابق نامه ی شماره 7465 به تاریخ 3/4/89 مدیر کل محترم استاندارد و تحقیقات صنعتی استان بوشهر،گواهینامه شرکت بازرسی آسانسور بهستون صنعت نوین تا تمدید مجدد آن فاقد اعتبار می باشد.